Privacy (AVG)

Elektronica en Computer Service Deurne, gevestigd aan Peelhorst 13, 5754 GR, Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ecsd.nl
Peelhorst 13, 5754 GR, Deurne
+31 6 129 344 08

Gerrie Aarts is de Functionaris Gegevensbescherming van Elektronica en Computer Service Deurne. Gerrie is te bereiken via info@ecsd.nl

Privacy:
Je privacy als klant is van groot belang voor ons. ECSD verzamelt dan ook geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Alle persoonsgegeven die je aan ons verstrekt worden behandeld conform de nieuwe privacywetgeving die in mei 2018 is ingegaan (de AVG). Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail of Whatsapp-smsbericht, geef je  ECSD toestemming om jouw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor het verlenen van aangevraagde informatie en of diensten conform deze wetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Elektronica en Computer Service Deurne verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Contactgegevens ontvangen via mail, Whatsapp of sms
– Internetbrowser en apparaat type
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (welke subpagina’s je bezoekt op onze website)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ecsd.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Elektronica en Computer Service Deurne verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–  Het afhandelen van jouw betaling
–  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening  uit te kunnen voeren
–  Om goederen en diensten bij je af te leveren
–  Elektronica en Computer Service Deurne analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
–  Elektronica en Computer Service Deurne verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Elektronica en Computer Service Deurne neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elektronica en Computer Service Deurne) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Elektronica en Computer Service Deurne bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) – Bewaartermijn – Reden
Naam, Adres Woonplaats:  1 maand na factuurdatum garantie of mogelijke vervolgopdracht
Mailtjes, appjes, sms: 1 maand na factuurdatum garantie of vervolgopdracht
Facturen / offertes:  7 jaar wettelijke verplichting belastingdienst
Internetbrowser en apparaat type  14 maanden minimale termijn bij Google
Gegevens over jouw activiteiten op onze website 14 maanden minimale termijn bij Google

Delen van persoonsgegevens met derden:
Elektronica en Computer Service Deurne verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Elektronica en Computer Service Deurne gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. (zie tevens onze website bij disclaimer)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elektronica en Computer Service Deurne en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ecsd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Elektronica en Computer Service Deurne wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Elektronica en Computer Service Deurne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij gebruiken op onze website een SSL certificaat waardoor gegevens versleuteld worden verzonden vanaf jouw device naar ons en andersom. De noodzakelijke gegevens voor de afronding van onze opdrachten en facturering worden tot maximaal 30 dagen na factuurdatum bewaard op onze beveiligde server welke geen connectie heeft met het internet. Deze gegevens worden redundant (1 op 1 kopie) bewaard om tussentijds verlies te voorkomen. De gegevens welke bij omwille van overheidswege verplicht zijn te bewaren staan tevens op deze server. Gegevens welke op papier staan worden tevens na 30 dagen na factuurdatum vernietigd of indien noodzakelijk voor belastingdoeleinden opgeslagen in een tevens beveiligde omgeving, of deze worden geanonimiseerd. Als jij toch het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons via info@ecsd.nl

Zie tevens onze disclaimer voor ons uitgebreide cookiebeleid en overige aansprakelijkheden en onze algemene voorwaarden.